Artikel 1 – Definities

1.1 BysHosting: de besloten vennootschap BysHosting, gevestigd te Groningen onder KvK nummer 02094725.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BysHosting een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen BysHosting en een klant, op grond waarvan BysHosting diensten levert.
1.4 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee BysHosting de klant toegang verleent tot datacommunicatie voorzieningen.
1.5 Login procedure: door BysHosting voorgeschreven procedure waarmee klant toegang verkrijgt tot het systeem en het internet.
1.6 Website: één of meerdere internetpagina’s
1.7 Webformulier: één of meerdere internetpagina’s waarop de klant gegevens in kan voeren, zoals naam, adres etc., teneinde deze gegevens elektronisch te versturen naar BysHosting.
1.8 E-mail adres: op naam van de klant gestelde adrescode voor uitwisseling van elektronische berichten via het internet.
1.9 Account: de klantennaam en login gegevens waarmee de klant toegang verkrijgt tot het systeem.
1.10 Schijfruimte: opslagruimte op één of meerdere harde schijven, welke BysHosting de klant ter beschikking stelt voor het opslaan van data.
1.11 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet, vastgelegd in RFC 1855 en alle toekomstige aanpassingen hiervan (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt).
1.12 Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd posten van berichten met dezelfde inhoud in grote aantallen nieuwsgroepen op internet.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen BysHosting en de klant, zoals onder andere (maar niet uitsluitend) offertes van BysHosting en alle overeenkomsten tussen BysHosting en de klant, alsmede daaruit voortvloeiende vervolgovereenkomsten en dienstverlening, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Offertes en aanbiedingen van BysHosting zijn vrijblijvend, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. BysHosting is niet gebonden aan afwijkingen van gedane offertes en aanbiedingen, welke voorkomen in de aanvaarding daarvan door de klant.
2.3 BysHosting kan een aanbod herroepen, ook na aanvaarding door de klant, mits dit onverwijld gebeurt.
2.4 BysHosting is gerechtigd personen zonder opgaaf van redenen te weigeren als klant.
2.5 BysHosting wijst de toepasselijkheid van enige voorwaarden van de klant, zoals algemene of inkoopvoorwaarden, uitdrukkelijk van de hand.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat BysHosting van de klant een volledig ingevuld en ondertekend machtigings- of aanvraagformulier ontvangt, welke door BysHosting ter beschikking is gesteld voor het aanvragen van haar diensten. Een overeenkomst kom eveneens tot stand op het moment dat BysHosting een volledig ingevuld webformulier van de klant ontvangt, welke BysHosting op haar website(s) of via e-mail aan de klant aanbiedt voor het aanvragen van haar diensten. Voor elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten geldt een bedenktijd van (7) werkdagen, waarbinnen de klant de aanvraag kan herroepen, tenzij de klant uitdrukkelijk afstand doet van deze termijn.
2.7 Wijzigingen: BysHosting is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voor inwerkingtreding op de website van BysHosting bekendgemaakt en gelden onverminderd ten aanzien van lopende overeenkomsten.
2.8 Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij tot het tijdstip van inwerkingtreding de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen, per de datum van inwerkingtreding.
2.9 Retentie: op alle zaken (waaronder data) welke zich onder BysHosting bevinden heeft BysHosting recht van retentie zolang de klant niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voldoet. Recht van retentie komt BysHosting eveneens toe in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer hem surseance van betaling wordt verleend. BysHosting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit de uitoefening van haar recht van retentie.

Artikel 3 – Duur en beëindiging

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag dat BysHosting haar dienst(en) levert aan de klant. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij één der partijen schriftelijk en uiterlijk 30 dagen voor afloop van de lopende termijn te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen.
3.2 Onverminderd het bepaalde in art.3.3 en art. 3.4 is ontbinding van de overeenkomst slechts mogelijk op grond van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. Ontbinding is niet mogelijk zonder schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn krijgt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
3.3 BysHosting behoudt zich het recht voor zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zulks zonder dat BysHosting aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd aan BysHosting verder toekomende rechten.
3.4 BysHosting is gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten te staken en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat BysHosting aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd aan BysHosting verder toekomende rechten indien:
a) de klant in strijd handelt met de in art.6 vermelde verplichtingen;
b) de klant in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving;
c) de klant aan BysHosting valse en/of onjuiste (persoons)gegevens heeft verstrekt;
d) de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
e) het faillissement van de klant wordt aangevraagd of de klant surseance van betaling wordt verleend;
f) de klant onder curatele wordt gesteld;
g) de onderneming van de klant, waarmee of ten behoeve waarvan BysHosting de overeenkomst is aangegaan, wordt geliquideerd of beëindigd, tenzij dit gebeurt in het kader van een reorganisatie of fusie met een andere onderneming.
3.5 Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst maakt BysHosting de toegangsgegevens onbruikbaar. De klant dient onmiddellijk op te houden het systeem te gebruiken. Tenzij de klant uitdrukkelijk anders wenst, bewaart BysHosting tot (4) weken na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst een reservekopie van alle data van de klant, welke door of ten behoeve van de klant op de schijfruimte van BysHosting zijn geplaatst gedurende de overeenkomst. Wanneer de klant daartoe gedurende voornoemde termijn verzoekt, stelt BysHosting deze data beschikbaar. BysHosting is gerechtigd daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle door BysHosting opgegeven prijzen en offertes zijn exclusief BTW, administratiekosten, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en op goederen en/of diensten drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene kosten daaronder begrepen, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 BysHosting is te allen tijde gerechtigd haar tarieven en vergoedingen te wijzigen, mits zij de klant daarvan ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stelt. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij de overeenkomst, in afwijking van art.3.1 en 3.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding schriftelijk opzeggen per de datum van inwerkingtreding.
4.3 Verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
4.4 Na het verstrijken van de in art.4.3 bepaalde termijn is de klant van rechtswege in verzuim en is hij zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de klant vanaf de vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zijn bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van €60. Indien BysHosting aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder gerechtelijke kosten, kan zij deze kosten volledig op de klant verhalen. Door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 5 – Verplichtingen van BysHosting

5.1 BysHosting verleent de klant voor de toegang tot het systeem en het internet een non-exclusief, niet overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.
5.2 BysHosting spant zich in om haar diensten te leveren voor zover van haar verlangd mag worden. Zij draagt als goed dienstverlener zorg voor het verlenen van aansluiting op het systeem, totstandbrenging en instandhouding van internetverbindingen via het systeem en beveiliging van opgeslagen gegevens. In verband met de aard van het internet en de noodzaak van onderhoud aan het systeem garandeert BysHosting geen onbelemmerde toegang tot het systeem en/of verbinding met het internet.
5.3 Storingen worden zo spoedig mogelijk na melding verholpen. Indien een storing te wijten is aan onoordeelkundig gebruik door de klant kan BysHosting de kosten hiervan doorbelasten.
5.4 Beveiliging persoonsgegevens: BysHosting garandeert een passend beveiligingsniveau voor door de klant verstrekte persoonsgegevens. Voor zover BysHosting persoonsgegevens van de klant verwerkt doet zij dat als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). BysHosting verplicht zich om de in het kader van de overeenkomst door de klant verstrekte persoonsgegevens niet aan derden te verschaffen, tenzij zij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak wordt verplicht.
5.5 Privacy: BysHosting onthoudt zich van het inzien van bestanden van de klant en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij zij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak wordt verplicht.
5.6 Klachten: BysHosting behandelt ontvangen klachten omtrent het systeem en geleverde diensten naar beste vermogen. BysHosting is niet verplicht klachten persoonlijk te beantwoorden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen conform de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Verplichtingen van de klant

6.1 De klant dient zich te gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker.
6.2 De klant stelt BysHosting zo snel mogelijk en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in relevante (persoons)gegevens.
6.3 Het is de klant niet toegestaan om de toegang tot het systeem onder te verhuren aan derden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant dient vertrouwelijk om te gaan met haar account en verstrekte gebruikersnamen, passwords en login procedures.
6.4 De klant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het gebruik dat via zijn account van het systeem wordt gemaakt.
6.5 De klant dient zich bij het gebruik van het systeem te onthouden van gedragingen welke in strijd (kunnen) zijn met toepasselijke nationale en internationale wetgeving, van overheidswege uitgevaardigde regels en richtlijnen, gerechtelijke uitspraken, richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de netiquette (Rfc 1855), de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
6.6 De klant onthoudt zich van handelingen en gedragingen waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze het systeem, BysHosting, andere klanten of andere internetgebruikers hinder of schade toe (kunnen) brengen.
6.7 In het bijzonder zijn verboden: spam; hacken; opslag, openbaarmaking en verspreiding van pornografie; het draaien van background scripts op virtual servers; portscannen; genereren of uitlokken van ddos attacks; het mogelijk maken van open relay; opzettelijke verspreiding van (computer) virussen in de ruimste zin van het woord; stalking; opslag, openbaarmaking en verspreiding van informatie die aanzet tot racisme, haat, terrorisme, laster, belediging, mishandeling etc.; inbreuken op rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden. URL forwarding is slechts toegestaan voor zover dit het systeem niet onnodig vertraagt.
6.8 Wanneer de klant de overeengekomen omvang van dataverkeer of datacapaciteit overschrijdt wordt meerverbruik afgerekend tegen de actuele tarieven. Bij overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte is BysHosting gerechtigd de klant (tijdelijk) de toegang tot het systeem te ontzeggen dan wel data te verwijderen ten behoeve van een goed functioneren van het systeem.
6.9 De klant vrijwaart BysHosting tegen aanspraken van derden wegens schade of anderszins, ontstaan door gebruik van zijn account, het systeem of het internet, dan wel door te handelen in strijd met de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 – Privacy en beveiliging

7.1 De klant geeft door het aangaan van de overeenkomst aan BysHosting toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken door BysHosting. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor BysHosting en worden op geen enkele wijze door BysHosting of enige derde gebruikt, verkocht, geleverd, ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, tenzij BysHosting hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
7.2 BysHosting onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail van de klant en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij BysHosting hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
7.3 Voor zover BysHosting persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt doet zij dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart BysHosting tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
7.4 Indien door de klant middels het door BysHosting geleverde systeem persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de klant BysHosting tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp.
7.5 BysHosting draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om door haar verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging garanderen deze maatregelen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
7.6 Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal BysHosting door de klant verstrekte persoonsgegevens binnen een één week na beëindiging of ontbinding retourneren, of, indien zulks feitelijk onmogelijk is, binnen één week vernietigen, tenzij BysHosting gerechtigd is over deze gegevens te beschikking, dan wel deze gegevens noodzakelijk zijn voor afwikkeling van de overeenkomst.

Artikel 8 – Klachten

8.1 BysHosting spant zich in de klachten omtrent haar diensten zo goed mogelijk te behandelen om tot verbetering van haar diensten te komen. BysHosting is niet gehouden klachten persoonlijk te beantwoorden.
8.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 9 – Beheer van het systeem

9.1 BysHosting is gerechtigd zonder voorafgaande melding het systeem tijdelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en/of verbeteringen aan het systeem.
9.2 Het staat BysHosting vrij te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het systeem, de login procedures, e-mailadressen etc.. BysHosting stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 BysHosting aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van BysHosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. BysHosting is met name niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tijdelijk niet functioneren en/of buiten gebruik stellen van het systeem of wijzigingen aan het systeem.
10.3 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 50,- waarbij onder directe schade uitsluitend wordt verstaan:
a) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op direct schade in de zin van deze voorwaarden;
b) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.4 De totale aansprakelijkheid van BysHosting voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 500,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
10.5 De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BysHosting.
10.6 BysHosting is niet aansprakelijk voor het handelen van derden, welke door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.7 BysHosting is, onverminderd het elders bepaalde in deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de klant ontstaat doordat hetzij de klant hetzij BysHosting de overeenkomst opschort of ontbindt.
10.8 BysHosting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BysHosting meldt.
10.10 De klant die handelt in strijd met zijn wettelijke verplichtingen, verplichtingen onder de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle voor BysHosting en haar toeleveranciers daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan BysHosting niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan BysHosting zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
11.2 BysHosting heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BysHosting haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BysHosting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BysHosting niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.
12.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en BysHosting zijn de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189), aanvullend van toepassing, met dien verstande dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de FENIT.
12.3 Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid zijn partijen gebonden aan regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.