Definitie

Bys Hosting BV definieert ongevraagde bulk e-mail en ongevraagde commerciële e-mail als e-mail die wordt verstuurd aan geadresseerden die niet duidelijk en verifieerbaar hebben aangegeven dat ze deze willen ontvangen van de specifieke afzender. Dit omvat onder andere advertenties, reclame, enquêtes, brochures, het doorverkopen van e-mail adressen, het aanprijzen van website adressen, verkoopinformatie en veilingen.

De policy

Voor klanten van Bys Hosting BV en eventueel hun klanten, is het niet toegestaan de software op het netwerk van Bys Hosting BV te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde e-mail. De verstuurder van mailings en dergelijke is verplicht om een register bij te houden waarin kan worden bewezen dat de afzender expliciet gevraagd heeft deze e-mail te willen ontvangen. Het niet aanwezig zijn van een dergelijk register mag door Bys Hosting BV onvoorwaardelijk worden geïnterpreteerd als ware het dat deze expliciete toestemming niet is verkregen.

De klanten van Bys Hosting BV zijn verantwoordelijk dat zijzelf, zijn of haar klanten en hun resellers, beheerders en dienstverleners zich aan deze policy houden. De klant kan verantwoordelijk gehouden worden voor alle verkeer naar het netwerk van Bys Hosting BV of daar buiten, veroorzaakt door het verzenden van ongewenste e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat zij zichzelf niet promoten met behulp van ongewenste e-mail.

Indien Bys Hosting BV een klacht ontvangt wordt deze neergelegd bij de klant met als doel het verkrijgen van een reactie en een oplossing voor het probleem. Indien deze reactie en de bijbehorende oplossing van het probleem, het versturen van ongewenste e-mail, niet binnen 24 uur wordt verkregen, is Bys Hosting BV gerechtigd de connectivity van de betreffende klant te schorsen, totdat Bys Hosting BV is overtuigd dat het incident compleet is afgehandeld en maatregelen zijn getroffen om het versturen van ongewenste e-mail in de toekomst te kunnen voorkomen. De klant is verantwoordelijk voor alle ongewenste e-mail die wordt verstuurd via zijn of haar verbinding via Bys Hosting BV.

Klanten wiens verbinding naar Bys Hosting BV gebruikt wordt voor het versturen van ongewenste e-mail worden direct afgesloten, met in acht name van een periode van 2 uur waarin de klant in staat word gesteld het versturen van de ongewenste e-mail te stoppen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Allereerst dient elke klant ons te voorzien van contactinformatie, waar we deze kunnen bereiken met betrekking tot deze policy. Indien er geen specifieke informatie aanwezig is, zal de klant worden benaderd op zijn algemene gegevens zoals bij ons bekend.

Klanten worden geacht haar respectievelijke klanten en gebruikers op te leiden over ongewenste e-mail, om te zorgen dat ook zij handelen met inachtname van de anti-spam policy, zoals hierboven genoemd.

Klanten van Bys Hosting BV worden geacht op een correcte en volledige wijze om te gaan met klachten met betrekking tot ongewenste e-mail, die aan hem of haar worden doorgespeeld.

Wanneer u een mailing lijst gebruikt, wordt u geacht zich er zeker van te maken dat de ontvangers van deze mailings daar zelf om hebben verzocht, dan wel expliciet toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van deze informatie.

Waarom deze policy?

Bys Hosting BV gelooft er in dat het uitschakelen van ongewenste e-mail, bijdraagt aan een beter, efficiëntere en kosten effectiever gebruik van internet als communicatie middel. Dit resulteert in een betere dienstverlening naar onze klanten, wat feitelijk ons einddoel is.